Плодът, развиващ се в организма на жената е способен на най-просто обучение и запомняне. При това, след известно време у него явно се развива дълговременна памет. Методът, използван от учените, позволява да се оцени достоверно развитието на нервната система на бебето дълго преди неговото раждане.

Кратковременната памет продължава от няколко секунди до няколко часа, а дълговременната се съхранява през целия живот. Първата е основана на междуневронни връзки, а втората включва работа на определени гени и синтез на определени белтъци.

Човешкият плод на възраст 30 седмици притежава памет. Този впечатляващ резултат получиха изследователи от Медицинския център към Университета в Маастрихт (Maastricht University Medical Centre) и Медицинския център към Университета Редбоуд в Ниймеген (Medical Centre Radboud University), Холандия.

В изследването на холандските учени взели участие 93 бременни жени. Авторите подчертават, че изследването е било одобрено то етична комисия и всички жени са дали доброволното си съгласие за участие в експериментите. Опитите са били безопасни за жените и бъдещите им деца. Всички жени са били здрави и с нормално протичаща бременност. Преди началото на изследването те попълнили подробен въпросник, засягащ здравето им, начина на живот, образованието, вредните навици, самочувствието по време на бременност и под. След като жените родили, новородените били изследвани по скалата на Апгар (оценка на ранното развитие:Appearance,Pulse,Grimace, Activity, Respiration.), и било потвърдено, че експериментите не са им нанесли вреда.

Той чува и реагира

Всички жени били разделени на пет групи в зависимост от това кой месец от беременността карали: 30, 32, 34, 36 и 38 седмици. С жените от първите четири групи били проведени два пъти експерименти (вторият път бил когато достигнали 38-мата седмица на бременността).

Целта се състояла в това, да се проучи, как плодът отговаря на външна стимулация и може ли да я запомни. В тъмна и тиха стая, на жените, които били разположени в удобни кресла, на всеки 30 секунди въздействали с виброакустична стимулация с продължителност 1 секунда. За това бил използван специален виброакустичен стимулатор на плода. Плодът реагирал на това стимулиране с движение, което се виждало с помощта на ултразвуково сканиране. Специалистите казват, че такова движение – реакция лесно се отличава от обичайните движения на плода, които той извършва постоянно.

Едно и също му омръзва

След известен брой повторения на стимулирането започнало да се наблюдава привикване на плода – той преставал да реагира на стимула. Привикването е феномен, който се наблюдава практически при всички животни, притежаващи нервна система – от мидите до човека. Физиолозите разглеждат привикването като най-проста форма на обучение. Всичко, което е нужно за това е наличието на централна нервна система.

Така че, първото, което установили изследователите било,че на възраст 30 седмици човешкият плод е способен на елементарно обучение.

Той помни какво е било преди 10 минути

В първият експеримент тестът за привикване бил повторен два пъти в интервал от 10 минути. Оказало се, че при втория тест (независимо от напредването на бременността) привикването към стимулирането настъпвало забележимо по-бързо. Учените преценяват това като показател, е плодът запомня стимула и при повторно тестване по-бързо престава да реагира на него. Следователно, той притежава кратковременна памет в рамките най-малко на 10 минути.

…помни и това, което се е случило преди 4 седмици

Във втория екперимент, проведен след четири седмици, учените повторили теста за привикване, проверявайки дали плодът може да съхранява информация за по-дълго време. Видими положителни резултати се появили при жените от групите, които преди 4 седмици били в 34 и 38-мата седмица на бременността. Тестът отново бил проведен два пъти в интервал от 10 минути, като при второто тестване плодът изобщо не реагирал на стимулирането.

Следователно, решили учените, на възраст 34 и 36 седмици, плодът може да съхранява информация най-малко за 4 седмици. А това вече е дълговременна памет!

Паметта може да се провери в утробата

«Ние предполагахме, че паметта се появява още във вътрешноутробния период, казват учените. – Отначало тя се проявява в най-прости форми и постепенно се развива ». За пръв път, обаче, това бе доказано експериментално.

Откритието на холандските учени е важно и от практическа гледна точка. С този метод ще може да се проверява паметта на още неродените бебета и да се съди как се развива централната им нервна система.

Статията с резултатите от изследването бе публикувана в списание Child Development.