Ако не знаете, вече можете да си спестите учене, време, пари за подготвителни курсове, за път и т.н. в редица университети в България, поне що се отнася до изпита по английски език. Единственото условие е да притежавате международно признат сертификат (напр. FCC, CAE или CPE на Cambridge English Language Assessment). Ценният документ автоматично Ви освобождава от нуждата да се явявате на изпит по английски език.

ALIM2274

София

В София започваме със СУ „Св. Климент Охридски“. Ако целта Ви е Стопанския факултет, то според точка (8) от правилника на университета „Условие за допускане до участие в класирането и за формирането на бала за специалностите в Стопански факултет е владеенето на чужд език при следните възможности: (….) 3. сертификат за владеене на чужд език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: за английски език: Cambridge English – Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

Подобна възможност предлага и Университетът по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) за кандидатите за англоезичната специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, които не са от езикови гимназии с английски език или нямат оценка от ДЗИ по английски език. Ако искат да бъдат освободени от изпит по английски език, те трябва да представят международно валидни сертификати за владеене на езика с ниво В1 или В2;

Висшето училище по застраховане и финанси в столицата също обяви прием с валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат – CAE или CPE.

Пловдив

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” съобщава, че ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите също обяви, че за записване на новоприетите студенти е нужна диплома/и за завършено образование – оригинал и
сертификати за чужд език, компютърни умения или придобита квалификация (при наличие на такива).

Варна

Икономическият университет – Варна дава възможност на кандидатите за специалности “Международен бизнес”, МИО, “Туризъм” и “Международен туризъм” да представят оригинал и две копия на сертификати, удостоверяващи нивото на владеене на чужд език.

Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” обяви на сайта си, че „ За положен кандидатстудентски изпит се приемат и резултатите от:

  1. Държавни зрелостни изпити, положени в Република България след 2008 г.
  2. Изпити, проведени в други акредитирани висши училища в годината на кандидатстване.
  3. Сертификат за езикови или компютърни умения.

Русе

Русенският университет “Ангел Кънчев” също отвори врати за международно признатите сертификати. Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от изпитната комисия по съответния език. Сертификатите, удостоверяващи степента на владеене на чуждия език, се представят при подаването на документите за кандидатстване.

Велико Търново

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” публикува Ред за кандидатстване със сертификат за владеене на чужд език и Списък на признатите сертификати със скали за приравняване към шестобалната система, включително изпитите на Cambridge!

Благоевград

Югозападен университет “Неофит Рилски” също признава резултатите от TOEFL, Кеймбридж и IELTS.

Американски университет в България също ви дава възможност да кандидатствате със сертификатите на Cambridge English Language Assessment

Шумен

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обяви на сайта си, че за специалностите Английска филология, Руска филология с бизнес комуникация и др. може по избор (х коефициент 3) да се положи многокомпонентен писмен изпит по английски език, матура по английски език, или да се представят международно признати сертификати.

Добрич

Висше училище Международен Колеж в Добрич също приема като документи за кандидатстване копие от Удостоверение за SAT, PTE, TOEFL, CAE & SPE или други езикови сертификати. Оценки от матура също могат да бъда представени предварително или най-късно при записването. (За кандидат-студенти, решили да заместят с матура по английски или езиков сертификат теста по английски език във ВУМК).