Всеки, който се захване с изучаването на чужд език, в един момент започва да търси някакви опорни точки, ключове, правила, „патерици“, с чиято помощ да напредне по-бързо в овладяването на най-необходимите умения – говорене и разбиране на чуждата реч. Специалисти от Училища ЕВРОПА предлагат седем „ключа“, които могат да ви помогнат в овладяването на английския език.

P1110134

1. Learn about Word Stress.

Word Stress is golden key number one for speaking and understanding English. Word Stress is very important. You can try to learn about Word Stress. This is one of the best ways for you to understand spoken English – especially English spoken fast.

1. Научете се да поставяте ударението в думите.

Словесното ударение – това е златното ключе към разбирането на английския език и общуването на него. Постарайте се да заучите правилно ударението на всяка нова дума. Това е един от най-добрите начини да разбирате английската реч, особено, когато Ви говорят бързо.

What is Word Stress?

Take 3 words: photograph, photographer and photographic, for example. Do they sound the same when spoken? No! They sound different, because one syllable in each word is „stressed“ (stronger than the others).

PHOtograph / phoTOgrapher/ photoGRAPHic –

Що е то словесно ударение?

Да вземем, например, три думи: photograph (фотографирам), photographer (фотограф) и photographic (фотографски). Звучат ли еднакво в речта? Не! Звучат различно, защото във всяка от трите думи ударението пада на различна сричка:

PHOtograph/ phoTOgrapher/ photoGRAPHhic

2. Sentence Stress

Sentence Stress is golden key number two for speaking and understanding English. With Sentence Stress, some words in a sentence are „stressed“ (loud) and other words are weak (quiet). Look at the following sentence:

We want to go.

2. Логическо ударение в изречението.

Ударението в изречението е златен ключ номер 2 към разбирането на английския език и общуването на него. Според това ударение едни думи в изречението са „Ударени“ (силни), а други са „Слаби“ (тихи). Вижте следващото изречение:

We want to go. (Ние искаме да тръгнем).

Do we say every word with the same stress or force? No! We make the important words big and the unimportant words small. What are the important words in this sentence? Yes, you’re right: WANT and GO.

Произнасяме ли всяка дума с еднакво ударение или еднакво силно? Не! Ние повишаваме тон на важните думи. Кои са те в това изречение? Правилно: WANT и GO.

3. Listen! Listen! Listen!

Students sometimes say: ‘I don’t listen to the BBC news on the radio because it’s too fast for me and I can’t understand it.’ That’s a pity! When it’s too fast for you, when you can’t understand it, that is exactly when you NEED to listen to it!!!

3. Слушайте! Слушайте! Слушайте!

Овладяващите английски понякога се оплакват: „Не слушам/гледам новините по ВВС, защото говорят много бързо и нищо не разбирам.“ Напротив! Когато се говори много бързо, когато нищо не се разбира, именно тогава трябва да се слуша!!!

How can you improve if you don’t listen and practise?

When you were a baby, did you understand your own language? Of course not! But you learned to understand by listening. Think about it. You learned to understand your own language by listening, 24 hours a day, 7 days a week. After that, you learned to speak. But listening came first!

Нима можеш да усъвършенстваш уменията си без слушане и практика?

Когато сте били бебета, нима сте разбирали какво ви говорят? Не, разбира се! Но сте се научили да разбирате, слушайки. Замислете се над това. Вие сте се научили да разбирате родния си език, слушайки го денонощно, 7 дни в седмицата. След това сте проговорили. Но отначало сте слушали!

4. Don’t Listen!

Just before I said Listen! Listen! Listen! Now I say Don’t Listen! What do I mean?

4. Не слушайте!

Току-що ви беше казано: „Слушайте! А сега: „Не слушайте“! Какво означава това?

Do you know the difference between the verbs TO LISTEN and TO HEAR? TO LISTEN is active. TO HEAR is passive. Sometimes you can LISTEN too hard. Sometimes you can TRY too hard. Sometimes it is better only to HEAR. Let the radio play. Let the cassette play. But DON’T listen. Just HEAR. Your subconscious will listen for you. And you will still learn. If you listen and try to understand, you may block on one word and get frustrated. Don’t worry! Just HEAR! Believe me, you will still be learning. The important thing is to let the radio or cassette or television or record PLAY. Let it play. And you – you do nothing. Your brain will HEAR, your subconscious will LISTEN and you will LEARN!

Уловката е в смисловия оттенък на думата. Чували сте израза „Слуша, но не чува”. Слушането може да бъде активно и пасивно. Тук става дума именно за второто. Просто пуснете радио, тв програма на английски или диск, без да се напрягате да схванете смисъла. Вашето подсъзнание ще се вслушва и ще развива слуха ви към чуждия език.

5. Improve Your Vocabulary with 5 Words a Day

Vocabulary is easy! How many days in a year are there? 365, normally (on Earth). If you learn only 5 new words a day, you will learn 5 x 365 = 1,825 new words in a year. ONE THOUSAND, EIGHT HUNDRED AND TWENTY-FIVE WORDS. That is a lot of new words. And we are not counting all the other words you will learn in other ways – reading, conversation etc. Buy a notebook and write in 5 new words EACH day, EVERY day. Learn them! You will soon have an excellent vocabulary.

5. Попълвайте речниковия си запас с по 5 думи на ден.

Думи се учат лесно! Колко дни има в годината? Обикновено, 365 (на земята). Ако учите само по по 5 нови думи на ден, вие ще научите 5 x 365 = 1825 нови думи за езна година. Без да отчитаме другите думи, които научавате в курса, от разговори, интернет и т.н.

6. 30 Minutes a Day Better than 3.5 Hours a Week

In fact, 30 minutes of English study once a day is better than 5 hours once a week! Study regularly. Study often.

LITTLE + OFTEN is better than LOT + SOMETIMES.

6. По-добре 30 минути на ден, отколкото 3,5 часа на седмица.

Несъмнено, по-добре е да се занимавате с ученето на езика 30 минути на ден, вместо 5 часа – веднъж в седмицата! Това не означава, да се откажет от курса, в който сте се записали, а да се занимавате всеки ден.

ПО МАЛКО + ЧЕСТО е по-добре от МНОГО +ВЕДНЪЖ.

7. Revise! Revise! Revise!

If you revise, you’ll improve your learning by 100%.

What does „to revise“ mean? It means „to look again“. You should be systematic about this:
– after 1 day /- after 1 week /- after 1 month

7. Повтаряйте! Повтаряйте! Повтаряйте!

Повтаряйки, вие подобрявате своите знания със 100%.

Какво значи „Повтаряй“? Това означава „Прегледай отново „. Трябва да го правите систематично: след 1 ден/ след седмица/ след месец