Учени оцениха запасите от подземни води на нашата планета, а също и скоростта, с която човечеството ги изразходва. Оказало се, че техният обем превъзхожда 1000 пъти обема на езерото Байкал, най-големият природен резервоар на сладка вода, като при това човек използва минимален процент от това количество.

1302Статията на канадските геолози е публикувана в списание Nature Geoscience.

За да се разбере, как е устроен хидрологичният цикъл на Земята, е необходимо да се знае, колко вода се съдържа в земната кора. Досега специалистите използваха за своите анализи оценки на обема на подземните води от 70-те години на ХХ век. Авторите на статията решили да изчислят отново тази величина, използвайки всички съвременни данни за структурата на земната кора и по-специално на различните видове скали и тяхната порьозност.

След като съставили глобална карта на залежите подземни води, изследователите дошли до извода, че общият им обем съставлява 22,6 милиона кубокилометра. Тези води се съдържат в първите два километра от континенталната кора. Ако цялата тази вода „излезе навън“, тя ще покрие земната повърхност със слой с дебелина от 180 метра. За сравнение, обемът на езерото Байкал е равен на 23,6 хиляди кубокилометра.

За да се разбере, колко силно подземните води са засегнати от човешката дейност, авторите на статията пресметнали количеството на тритий в тях. Този радиоактивен изотоп на водорода попада в голямо количество в хидросферата на Земята преди около 50 години, вследствие на термоядрените изпитания.

Изяснено било, че само 6% от подземните води са се обновили за последните 50 години за сметка на вода от повърхността. Впрочем, и това количество е достатъчно, за да покрие цялата Земя с воден слой с дебелина 3 метра.