Националната финансово-стопанска гимназия в София е наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 г.

През всичките години на съществуването си гимназията е оставила богати традиции с подготовката на специалисти със средно икономическо образование. Професионалният облик на завършващите се характеризира с богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика, умения за приложение на компютърно-информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.

Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационните центрове на европейските страни. Успешно бяха реализирани мащабни образователни проекти с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.

Гимназията разполага с модерен Учебно-тренировъчен център по икономика, в който се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.

Днес  Националната финансово-стопанска гимназия е с реален принoс и престижно присъствие в националната образователна система. НФСГ е асоциирана към Университет за национално и световно стопанство. Курсът на обучение е 5 или 6 години, прием след 7-и клас.

Специалности в НФСГ

Икономика и мениджмънт

Предприемачество и мениджмънт

Банково дело

Застрахователно и осигурително дело

Счетоводна отчетност

Специалносттите са изградена на базата на европейските стандарти. Обучението се води съгласно учебен план, изграден на модулен принцип, позволяващ леко и безпроблемно навлизане в света на стопанската практика, социалната среда и бизнескомуникациите. Разширеното и задълбочено изучаване на два европейски езика (избор от английски, немски и френски език) позволява на изхода на обучението да се търси признаване на професионалната подготовка от страни с утвърдена пазарна икономитка – Англия, Австрия, Германия и др. Подготвените в тази специалност ученици ще са от онези млади хора, които със своя ум, професионализъм и граждански дух, ще осигуряват просперитета на България.

Утвърден план-прием на НФСГ за учебната 2010 / 2011 година

Специалност
Брой паралелки
Брой
ученици
Интензивно изучаван чужд език
Приемни изпити Балообразуващи предмети
След завършен седми клас
Икономика и мениджмънт
2
58
Немски език
Тест Математика
Тест БЕЛ
БЕЛ
География
Икономика и мениджмънт
2
58
Английски език
Тест Математика
Тест БЕЛ
БЕЛ
География
Икономика и мениджмънт
1
29
Френски език
Тест Математика
Тест БЕЛ
БЕЛ
География
След завършено основно образование (осми клас)
Икономика и мениджмънт
1
26
-
Математика
БЕЛ
География