Все по-популярна сред деца и родители става търговско-банковата гимназия в София. Историята на гимназията е дълга и започва на 1 септември 1912 г. Тогава е открита Търговската гимназия при Софийската търговско-индустриална камара.Първите учебни занятия се провеждат в малка сграда на ул. „Сан Стефано“ 23. През 1931 г. училището се премества в нова сграда на ул. „Розова долина“ 1. По време на Втората световна война, през 1942/43 г. Търговската гимназия се разделя на мъжка и девическа.На 01.08.1964 г. Девическият икономически техникум е преименуван в Търговски техникум. През.1977 г. Техникумът се премества в новата сграда на бул. „Витоша“ 91, като се обединява със Средното търговско училище и се преименува в Техникум по търговия; на 01.09.1994 г. училището се преименува на Техникум по търговия и банково дело, а от 01.09.1995 г. Техникумът се преименува в Търговско-банкова гимназия.

Учениците тук се приемат след завършен 7-ми клас. 50% от учениците са момичета, 50% – момчета. Срокът на обучение е 6 години. Учениците изучават интензивно английски, немски или френски езици. Хорариумът на чуждите езици е – за първи чужд език – 1014 ч., за втори чужд език – 144 ч. След завършен 12-ти клас се полагат държавни зрелостни изпити и се получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за втора степен на професионална квалификация. След завършен 13-ти клас, след положени държавни изпити се получава свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Държавен план-прием за учебната 2009/2010 г.

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯ, КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ  ПАРАЛЕЛКИ ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
Професия 343010 Финансист, Специалност 3430101 Банково дело, Английски език 1 30
Професия 343010 Финансист, Специалност 3430101 Банково дело, Немски език 1 30
Професия 343010 Финансист, Специалност 3430101 Банково дело, Френски език 1 30
Професия 344020 Данъчен и митнически посредник, Специалност 3440201 Митническа и данъчна администрация, Английски език 1 30
Професия 344010 Оперативен счетоводител, Специалност 3440101 Оперативна счетоводство, Английски език 1 30
Професия 344010 Оперативен счетоводител, Специалност 3440101 Оперативна счетоводство, Немски език 1 30
Професия 346010 Офис – мениджър, Специалност 3460101 Бизнес администрация, Испански език 1 30
Професия 482010 Икономист – информатик, Специалност 4820101 Икономическа информатика, Английски език 1 30

Учениците от гимназията са с много висока мотивация. Средният успех на учениците е отличен. 85% от завършилите продължават обучението си в български и чужди висши учебни заведения, предимно в областта на финансите, банковото дело, търговията и счетоводството. Обществената значимост на гимназията е голяма. Много от представителите на стопанския и финансов елит в България са получили образованието си в нея.