Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (съкратено НГДЕК) е хуманитарна гимназия. Открита е на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура

За ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ могат да кандидатстват младежи и девойки от цяла България и от чужбина, не по-възрастни от 15 години, завършили през същата година VІІ клас на средните общообразователни училища в България и в чужбина. Освен това кандидатите трябва да имат:
• среден успех най-малко добър 4,00;
• годишен успех по български език и литература и история не по-нисък от Много добър /5,00/.
В Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ се приемат 100 девойки и младежи от цялата страна. Кандидатите полагат писмен изпит по български език и литература и устен изпит по история на България:
1. Оценката от писмения изпит по български език и литература е от външно оценяване на изпит положен в училището, от което идва кандидатът.
2. Устен изпит по история на България – провежда се в сградата на НГДЕК.
Устният конкурсен изпит по история на България се състои в разговор с кандидата върху предпочитани и предварително подготвени от него:
• три забележителни исторически събития от образуването на Българската държава до освобождението ни от турско робство (1878год.);
• три забележителни исторически личности от същия период;
НГДЕК курсът на обучение е петгодишен – от VIII до XII клас включително, и протича в два етапа.
Първият етап на обучение приключва със завършване на Х клас. Във втория етап (лицей) се допускат само ученици, които са завършили първия етап на обучение в същото училище. Лицеят осигурява профилирано обучение в ХI и ХII клас в един от следните профили:
1. латинистика с италиански език;
2. грецистика с новогръцки език;
3. история;
4. чужди езици;
5. българистика;
6. старобългаристика;
7. философия и култура;
8. природни науки.
Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и учители от гимназията. То е шест часа седмично и приключва със защита на дипломна работа, чиято оценка се включва в зрелостното свидетелство.

Дипломната работа, защитена пред университетска комисия, с оценка Отличен (6) се признава за кандидатстудентски изпит по съответната специалност. Това важи само за дипломни работи, които са на тема история, философия и култура и класически езици (латински и старогръцки език).
Профилираното обучение се провежда в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, в СУ „Св.Климент Охридски“, в Националната библиотека „Св. Кирил и Методий“, в Института по Кирилометодиевистика към БАН, в други научни институти, в чуждестранни културни центрове.
Проверка и доказателство за същността и стойността на гимназията са завършилите я 25 випуска. Всички зрелостници продължават образованието си във висши учебни заведения – СУ „Св. Климент Охридски“, в други ВУЗ-ове у нас и в реномирани световни университети. Където и да се учат, те защитават задълбочени знания, отличен успех, целенасочени интереси.
Мярка за всяко училище е реализацията на учениците. Възпитаниците на Н Г Д Е К продължават много успешно образованието и развитието си в университетската степен. Учат отлично. Работят в духовната сфера. Научният потенциал в хуманитарните специалности на СУ „Св. Климент Охридски“ и други университети: история, философия, културознание, педагогика, класическа филология, славянски филологии, информатика и др. се попълва от завършили Н Г Д Е К. Наши възпитаници са доктори и доценти на университетите във Виена, Валенсия, Харвард, Бостон, Оксфорд и др.
За своето развитие училището получи от академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“статут на Национален класически лицей към университета. Това е заслужено високо признание. Подобно признание гимназията има посредством сключения договор между Н Г Д Е К и Нов Български Университет за специалностите класически изследвания и археология.

В учебната практика са предвидени и екскурзии както следва:
а/ из България:

* VІІІ клас – из историческите забележителности на София и околностите на София, както и из българските манастири. Целта е запознаване със средновековното и възрожденското изкуство и архитектура;
* ІХ клас – из античните археологически обекти на България. Целта е запазнаване с античната архитектура и изкуство;
* Х клас – из средновековните археологически обекти на България. Целта е запознаване със средновековната архитектура и изкуство;
* ХІ клас – из възрожденските обекти на България. Целта е запознаване със възрожденската архитектура и изкуство;
* ХІІ клас – из художествените галерии на София и България. Целта е запознаване с българското и модерното световно изкуство.

б/ извън България:

* ІХ клас – из Антична Егея. Целта е началното запознаване с античното и средновековното изкуство и архитектура;
* Х клас – из Елада. Целта е запознаване с античното изкуство и архитектура;
* ХІ клас – из Италия. Целта е запознаване със западното средновековно, ренесансово и съвременно изкуство и архитектура;
* ХІІ клас – из България, в Охрид и Инстанбул. Целта е връщане към корените;

Важни дати:
1. Подаване на документи – 15 до 26 юни 2010г. включително
2. Устен изпит по история на България – 3 до 8 юли 2010г.
3. Обявяване на класиране – 14 юли 2010г. в сградата на НГДЕК
Успешно издържалите състезателните изпити се класират по реда на бала, който се образува от сбора на:
а/ годишните оценки в VІІ клас по български език и литература и по история;
б/ удвоените оценки, показани на състезателните изпити.